Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

£ÀÄr £ÀqÉ

£Á®UɬÄAzÀ JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃqÀzÀ ªÀiÁvÁr ªÀÄ£À¹ì£À ¸Áé¸ÀÜöå ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃqÀzÀÝ£ÀÄß wAzÀÄ ±ÀjÃgÀzÀ ¸Áé¸ÀÜöå PÉr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

ªÀÄÆgÀƪÀgÉ ªÀµÀðzÀ°è ºÀÄlÄÖ ºÁQzÀ ¸ÀéAvÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ°èAiÉÄà CgÀªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ¥ÀæwUÀ¼À ªÀÄÄzÀæt. CªÀÅUÀ¼À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ DUÁUÀ mÁ¥ï ºÀvÀÛgÉƼÀUÉ PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À §UÉÎ ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è G¥À£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀPÀgÉÆqÀ£É ¸ÀAªÁzÀ CZÀÄѪÉÄaÑ£À ºÁ©.

Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
   
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
   
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
   

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
   
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
   
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
   
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
   
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia
   
Media

ªÀiÁzsÀåªÀÄ

CloseMedia